Het belang van verzuimbeheer

23-02-2024 | Vitaliteit, Werknemer

Wanneer je personeel in dienst hebt, kunnen ziektegevallen zich voordoen bij één of meerdere medewerkers. Dit is niet alleen vervelend voor de betrokken werknemer, maar heeft ook aanzienlijke gevolgen voor jouw bedrijfsvoering en de kosten van jouw verzuimverzekering.

Werkonderbreking en vervangingskosten

Het is evident dat een zieke medewerker niet in staat is om zijn of haar taken uit te voeren. Dit kan variëren van een kortdurende afwezigheid wegens griep tot langdurige arbeidsongeschiktheid. Om de continuïteit zoveel mogelijk te waarborgen, moet er mogelijk vervanging worden geregeld. Dit brengt zowel kosten als tijdsinvestering met zich mee, en het vinden van geschikte vervangers is niet altijd eenvoudig.

Begeleiding en re-integratieverplichtingen

Volgens de Wet verbetering poortwachter ben je als werkgever verplicht om een zieke medewerker te begeleiden bij zijn of haar herstelproces. Dit omvat het nemen van specifieke stappen om de re-integratie te bevorderen, met als uiteindelijke doel om de werknemer zo snel mogelijk (gedeeltelijk of volledig) terug te laten keren naar het werk. Soms is externe hulp, zoals van een arbodienst, noodzakelijk om dit proces te faciliteren, wat gepaard gaat met aanzienlijke kosten en tijdsinvesteringen.

Verplichte loondoorbetaling

Gedurende de eerste twee jaar van ziekte ben je wettelijk verplicht om het loon van de medewerker door te betalen. Dit bedraagt minimaal 70% van het brutoloon, tenzij een hoger percentage is overeengekomen in de cao of arbeidsovereenkomst. Indien het ziekteverlof resulteert in een inkomen onder het minimumloon, ben je als werkgever verplicht om dit aan te vullen tot het minimumbedrag gedurende het eerste jaar.

Kosten en bewustwording

Het is duidelijk dat ziekteverzuim aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor een werkgever. Volgens onderzoek van MKB Servicedesk (2023) bedragen deze kosten gemiddeld € 405 per dag per zieke werknemer. Het bewustzijn van deze financiële impact maakt het cruciaal om proactief maatregelen te nemen om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Dit komt niet alleen de medewerker, maar ook het bedrijf ten goede.

Effectief verzuimbeheer als strategie

Om effectief om te gaan met verzuim en de bijbehorende kosten, is het essentieel om een gestructureerde aanpak te hanteren. Door preventieve maatregelen te nemen en een gezonde werkomgeving te bevorderen, kun je het risico op ziekteverzuim verminderen. Daarnaast is het belangrijk om beleid te ontwikkelen voor een doeltreffende begeleiding en re-integratie van zieke werknemers, in lijn met wettelijke vereisten en best practices binnen de sector.

Conclusie

Het beheer van ziekteverzuim is een complex maar essentieel aspect van het managen van een bedrijf met personeel. Door de kosten, wettelijke verplichtingen en operationele impact goed te begrijpen, kun je als werkgever proactief handelen om de negatieve gevolgen van verzuim te minimaliseren. Een doordachte aanpak op het gebied van preventie, begeleiding en re-integratie is cruciaal om zowel de belangen van de werknemer als die van het bedrijf te waarborgen.

Thuiswerkweb

De rijksoverheid moedigt thuiswerken en alle vormen van hybride werken aan. Er zijn veel voordelen voor remote-first werken waarbij bijvoorbeeld veel reistijd en reiskosten bespaard blijft.

Veel werknemers geven na de coronapandemie de voorkeur aan hybride werken. Dit platform geeft een inzicht in adviezen en praktische tips voor alle partijen om hybride werken optimaal in te kunnen zetten en te faciliteren.

Professionals aan het woord